Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 936-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от местна коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ” против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК – Бобов дол

Постъпила е жалба с вх. № М-52/23.09.2011г. на ЦИК от Емил Венев Атанасов - представляващ местна коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ", против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, с което е отказана регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., поради невнасяне в срок на предложението по чл. 126, ал. 1 от ИК и документите, посочени в същата норма.
В жалбата се твърди, че на 20.09.2011 г. в 17,05 ч. представляващият коалицията, е отишъл в заседателната зала на ОИК - Бобов дол, за да внесе предложение на местната коалиция за регистрация на листа с кандидатите за общински съветници в община Бобов дол. Поради това, че в момента на пристигане се е провеждало заседание на ОИК - Бобов дол, му е указано да изчака. Жалбоподателят твърди също, че е настоял документите да бъдат приети, като същите са вписани в регистъра под № 15 на 20.09.2011 г. Твърди се невярно записан час на подаването им - 18,01 ч., след като фактически представляващият местната коалиция е бил в общинската избирателна комисия в 17,05 ч. В жалбата също се твърди, че с решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, в т. 4 е определено, че за срока на подаване на документи за регистрация за участие в местните избори комисията ще работи без прекъсване от 9,00 до 17,45 ч. Същевременно в т. 2 на същото решение е разписан краен час за подаване на документи на 20.09.2011 г. - 15,00 ч. Жалбоподателят излага съображения, че т. 4 от решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, изключва приложението на т. 2 от същото решение, поради което и местната коалиция е спазила срока за подаване на документите.
Поради горното се отправя искане за отмяна на решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, като неправилно и незаконосъобразно.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., но разгледана по същество, за неоснователна по следните съображения:
С решение № 95 от 20.09.2011 г., обявено в 18,50 ч. на същата дата, ОИК в община Бобов дол е отказала регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция от партии „ЗА БОБОВ ДОЛ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. поради невнасяне в срок на предложението по чл. 126, ал. 1 от ИК и документите, посочени в същата норма. В мотивите на решението е прието, че в общинската избирателна комисия е постъпило предложение от местната коалиция, заведено под № 15 на 20.09.2011 г. в 18,01 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на територията на община Бобов дол на 23 октомври 2011 г. Към предложението са приложени подробно изброените в решението документи, въз основа на което е направена констатация за наличие на изискванията на чл. 98, ал. 1 и чл. 126, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове на територията на община Бобов дол на 23 октомври 2011 г. Също така е разписано и че ОИК - Бобов дол, няма да извършва проверка на обстоятелствата по чл. 126, ал. 2 от ИК, тъй като в данните от регистъра на кандидатите за участие в изборите предложението е депозирано в 18,01 ч. на 20.09.2011 г. Комисията е приела, че е налице неспазване изискването на влязлото в сила решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, обявено на същата дата.
Видно от приложения регистър (Приложение № 39 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) с пореден № 15 от 20.09.2011 г., в 18,01 ч., коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ" е подала предложение за регистрация на кандидат за общински съветник, като в графа „Забележки" е разписано, че предложението е подадено 3 часа след обявения краен час за подаване на предложенията за регистрация, съгласно решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол.
Видно от приложеното към преписката решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, по т. 4 комисията е взела решение за срока на подаване на документите за регистрация на кандидатските листи за общински съветници и за кметове ОИК - Бобов дол, да работи без прекъсване от 9,00 до 17,45 ч., в т.ч. съботни и неделни дни. В т. 2 от същото решение комисията е определила крайни дата и час за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и на кандидати за кметове - 15,00 ч. на 20 септември 2011 г. Решението е обявено в 17,45 ч. на 02.09.2011 г. и е свалено от таблото в 9,40 ч. на 10.09.2011 г.
Не се спори, че в т. 2 на решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, са определени крайна дата и час на постъпване на документите - 20 септември 2011 г., 15,00 ч., като решението не е обжалвано и е влязло в сила, като по същите причини в сила е и разпоредбата на т. 4 от това решение. Разпоредбите на т. 2 и 4 от решението не стоят в противоречие помежду си, тъй като т. 2 определя краен час за подаване на документи в определения в Изборния кодекс срок. Не се оспорва също и отбелязването в регистъра, че местната коалиция е подала документите си след определения с решението краен час. Изрично са наведени твърдения, че представителят на местната коалиция е отишъл в ОИК - Бобов дол, за да внесе предложението в 17,05 ч., което е след крайния час за подаване на документи съгласно влязло в сила решение № 59 от 02.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-52/23.09.2011г. на ЦИК от Емил Венев Атанасов - представляващ местна коалиция „ЗА БОБОВ ДОЛ", против решение № 95 от 20.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, с което е отказана регистрация на кандидатската листа за общински съветници на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения