Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 932-НС
София, 13 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 15/5-1/ от 12.09.2014 г. от фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ", подписано от Марийка Петрова Пеева председател на УС и представляваща фондацията, регистрирана с Решение на ЦИК № 908-НС от 11.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Марийка Петрова Пеева, представляваща фондацията в полза на 31 (тридесет и едно) лица - упълномощени представители на фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ" и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 15/5-1/ от 12.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 (тридесет и един) упълномощени представители на фондация „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ", както следва:

Име, презиме и фамилия
1 Десислава Делян Филипова
2 Петър Николаев Хаджиколев
3 Ели Стихомирова Стоянова
4 Христина Георгиева Кирчева
5 Елена Георгиева Бучкова
6 Габриела Димитрова Христова
7 Албена Страхилова Ботушарова
8 Васил Иванов Ботушаров
9 Емил Василев Ботушаров
10 Пламен Иванов Даракчиев
11 Донка Петкова Николова
12 Графа Иванова Петкова
13 Николай Романов Стоянов
14 Жанет Огнянова Деведжиева
15 Милена Милия Бачева
16 Лиляна Рангелова Василева
17 Иван Маринов Маринов
18 Мартин Манолов Беляков
19 Радка Романова Иванова
20 Невена Любомирова Танева - Богданова
21 Милена Добрева Рангелова
22 Юрий Методиев Трифонов
23 Силвия Юриева Трифонова
24 Мария Асенова Мингова
25 Ваня Аспарухова Антова
26 Димитър Радославов Епитропов
27 Мартин Емилов Розов
28 Виктор Яворов Пенев
29 Кирил Стефчов Соколов
30 Георги Митков Сандев
31 Яна Димова Илчева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения