Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 923-ПВР/НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 18-1 от 11.11.2021 г. и № 18-2 от 12.11.2021 г. от сдружение „България на гражданите“, от Георги Николов Атанасов – представляващ сдружението, чрез Мария Венцеславова Тенчeва, регистрирана с Решение № 878-ПВР/НС от 08.11.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявленията са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 23 (двадесет и три) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

На 11 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „България на гражданите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 21 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 21 (двадесет и един) упълномощени представители на сдружение „България на гражданите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Виктория Петрова Цветанова

...

2.     

Емилия Емилова Радкова

...

3.     

Мария Венцеславова Тенчева

...

4.     

Асен   Асенов Гъбев

...

5.     

Янко Емилов Иванов

...

6.     

Димчо Асенов Димитров

...

7.     

Румяна Димитрова Василева

...

8.     

Ирена Людмилова Нанева

...

9.     

Велислава Найденова Мусева

...

10.  

Люба Георгиева Костова

...

11.  

Мария Димитрова Иванова

...

12.  

Стоян Станев Стоянов

...

13.  

Мария Калоянова Стоянова

...

14.  

Теменужка Любомирова Дудекова

...

15.  

Гергана Иванова Иванова

...

16.  

Лиляна Венциславова Цоцина

...

17.  

Асен Сладунов Арсенов

...

18.  

Русанка Михайлова Дудова

...

19.  

Милен Георгиев Костадинов

...

20.  

Кирил Костадинов Георгиев

...

21.  

Ангел Николов Терзиев

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1469-НС / 23.09.2022

    относно: регистрация на „Маркет ЛИНКС“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1468-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

  • № 1467-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

  • всички решения