Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 922-НС
София, 12 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на РИК – Перник

По жалба на Станислава Алексиева - кмет на община Трън, срещу решение № 798-НС от 27.08.2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10751 от 03.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 10859/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК при спазване на възложеното й с Изборния кодекс правомощие.

При новото произнасяне на 04.09.2014 г. ЦИК постанови Решение № 844-НС по жалба на кмета на община Трън, което отново е отменено от ВАС с Решение № 10806 от 10.09.2014 г. Преписката е върната със задължителни указания за ново произнасяне от ЦИК.

В задължителните указания и двата състава на Върховния административен съд приемат, че когато ЦИК е сезирана с жалба, тя се произнася с правораздавателен акт, като може да уважи или да отхвърли жалбата.

От фактическа страна ЦИК намира за безспорно следното: видно от представените по преписката доказателства със Заповед № РД-05-321 от 11.08.2014 г. на кмета на община Трън в съответствие с правомощията му и в срока по чл. 8, ал. 2 от ИК са образувани и утвърдени номерата на избирателните секции в общината, както и адресите на същите, съгласно приложението.

Заповедта е обявена публично чрез интернет сайта на общината на 11.08.2014 г. и е поставена на видно място в сградата на община Трън и в кметствата на общината от секретаря на общината, което се установява от представената с жалбата декларация. 

Срещу цитираната заповед на кмета в частта относно секция № 145100018, с. Ездимирци, е подадена жалба от 38 жители на селата Врабча и Проданча. Жалбата е изпратена по пощата на 12.08.2014 г. (видно от пощенското клеймо на плика), а е постъпила в РИК - Перник, на 18.03.2014 г. и е заведена в регистъра под № 1, поради което ЦИК приема, че е подадена в срока по чл. 8, ал. 4 от ИК.

От правна страна ЦИК намира следното: РИК - Перник, е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на Изборния кодекс и в рамките на предоставенатата му на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК и чл. 97, ал. 1 от АПК компетентност, осъществява контрол за своевременното и правилно образуване на избирателните секции, както и за законосъобразност и целесъобразност на административния акт, с който се образуват секциите. По реда на административното обжалване РИК е разгледала жалбата на 38-те жители на селата Врабча и Проданча на свое заседание, проведено на 21.08.2014 г. В заседанието са участвали 14 членове на РИК - Перник, което се установява от протокол № 2 на комисията от същата дата. Районната избирателна комисия - Перник, е разгледала жалбата по същество, като е уважила последната и е постановила оспореното решение № 4-НС от 21.08.2014 г. При проведените в районната комисия разисквания и съобразено със справката от ТД „ГРАО" - Перник, е установено, че са налице изискванията на чл. 9, ал. 3 от ИК за образуване на самостоятелна секция в с. Врабча, което е с 21 избиратели. Районната избирателна комисия е приела за целесъобразно към тази избирателна секция да се включат и избирателите от с. Проданча, което е териториално отдалечено на около 1,5 км от с. Врабча. Съгласно справката от ТД „ГРАО" избирателите в с. Проданча, които следва да се превозят за гласуване в с. Врабча, са 6 на брой, докато за гласуване в образуваната от кмета на общината секция в с. Ездемирци трябва да се превозят избирателите и от с. Врабча (21 бр.) и от с. Проданча (6 бр.), като двете села са териториално отдалечени на около 15 км от с. Ездемирци.

Централната избирателна комисия приема, че обжалваното решение на РИК - Перник, с което е отменена заповедта на кмета на Община Трън в частта, с която е образувана секция № 145100018 в с. Ездимирци, като е указано на кмета на община Трън да издаде заповед, с която да образува самостоятелна избирателна секция в с. Врабча, включваща и с. Проданча, е правилно и законосъобразно. Решението е постановено при цялостно обсъждане на всички относими факти и доказателства и в рамките на предоставената на РИК компетентност по прилагането на материалния закон съгласно чл. 8, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК във връзка чл. 97, ал. 1 от АПК. Жалбата е подадена от 38 жители на двете села и е редовна независимо от обстоятелството, че към жалбата, на отделни страници е приложена подписка, съдържаща саморъчно изписаните имена и подпис на подателите, доколкото на жалбата е означено, че е подадена от жители на с. Врабча и с. Проданча, като към нея се прилага подписка. На подписката изрично е означено, че е за възстановяване на избирателната секция в с. Врабча.

Предвид изложеното жалбата на кмета на община Трън се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия - Перник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения