Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 913-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети изборен район –София

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронна поща с вх. № ПВРНС-10-37 от 11.11.2021 г. от Росен Кирилов Димов – упълномощен представител на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за промяна в РИК 25 – София. Предлага се на мястото на Людмила Петрова Георгиева – член на РИК 25 – София, да бъде назначена Иглика Ангелова Низамска-Петрова за времето на отсъствие по здравословни причини на титуляра.

Към молбата са приложени: заверено пълномощно в полза на Росен Кирилов Димов; декларация по чл. 60, ал 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иглика Ангелова Низамска-Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и пети изборен район –София, Иглика Ангелова Низамска-Петрова, ЕГН ..., на мястото на Людмила Петрова Георгиева, до завръщането на титуляра.

На заместващия член на РИК в Двадесет и пети изборен район –София, да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения