Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 903-ПВР/МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Иваново, област Русе, назначена с Решение № 370-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-664/21.09.2011 г. от Никола Пенев Петков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Иваново, област Русе, за промени в ОИК - Иваново, област Русе. Предлага се на мястото на заместник-председателя на комисията Марияна Христева Драшкова да бъде назначена Деница Илиева Димитрова. Към предложението са приложени: заявление от Марияна Христева Драшкова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Деница Илиева Димитрова; копие от пълномощно на Пламен Дулчев Нунев; копие от пълномощно на името на Никола Пенев Пеков, преупълномощен от Пламен Дулчев Нунев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Иваново, област Русе, Марияна Христева Драшкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Иваново, област Русе, Деница Илиева Димитрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения