Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 901-МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 70 от 16.09.2011 г. на ОИК – Лом, област Монтана, по сигнал на Радослав Банков Бояджиев

Постъпила е жалба с вх. № М-8/21.092011 г. на ЦИК от Радослав Банков Бояджиев срещу решение № 70 от 16.09.2011 г. на ОИК - Лом, област Монтана, с което не се приема и е оставен без уважение сигнал с вх. № 59 от 16.09.2011 г. от Радослав Бояджиев от гр. Лом относно нерегламентирано разпространяване на агитационни материали.

В жалбата се твърди, че на територията на община Лом се разпространяват в пощенските кутии агитационни материали - листовки с надпис „Лом иска промяна" и снимка на Милена Тодорова. Твърди се също, че листовките с агитационни материали са разпространявани преди предизборната кампания, което представлява нарушение на разпоредбите на чл. 128 и чл. 134, ал. 3, предложение 2 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок и разгледана по същество - неоснователна, по следните съображения:

В решение № 70 от 16.09.2011 г. Общинската избирателна комисия - Лом, е решила, че не приема приложената брошура, озаглавена „Лом иска промяна", за агитационен материал. Към 16.09.2011 г., когато е подадена жалбата, няма регистриран кандидат за кмет или общински съветник с това име. В самата листовка не се съдържа агитация за избор на определеното лице на предстоящите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Това е причината, поради която ОИК - Лом, счита че не се касае за агитационен материал по смисъла на чл. 134 от ИК и че разпространението на листовката не представлява изборна агитация по глава VIII от Изборния кодекс. Към преписката е приобщен агитационният материал - листовка, като на първата страница е отпечатана цветна снимка с изписани два листа текст, касаещ развитието на град Лом. На последната страница на листовката е отпечатана кратка автобиография на Милена Тодорова. В листовката не се съдържат означения дали се отнася до предстоящите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. не се съдържа посочване на партийна кандидатура или такава на инициативен комитет, за какъвто и да е вид избори. Листовката не съдържа предвиденото от разпоредба чл. 134, ал. 1 и 2 от ИК, за да бъде дефинирана като агитационен материал. Листовката с посоченото съдържание не се разпространява в периода на предизборната кампания.

Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ в сила решение № 70 от 16.09.2011 г. на ОИК - Лом, с което е оставен без уважение сигнал с вх. № 59 от 16.09.2011 г. на Радослав Банков Бояджиев от гр. Лом, ул. „Георги Манафски" № 9 А, относно разпространение на агитационен материал - листовка „Лом иска промяна".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения