Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 900-МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба против решение № 69 от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Белоградчик, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-42/22.09.2011 г. на ЦИК от Иван Борисов Николов в качеството му на представляващ местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" съгласно решение на местната коалиция от заседание, проведено на 15.09.2011 г.

С обжалваното решение на ОИК в община Белоградчик е отказала регистрация Емил Евгениев Цанков като кандидат за кмет на община от листата на местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" в община Белоградчик за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Отказът на Общинската избирателна комисия се основава на следните факти и обстоятелства: липса на ЕГН на кандидата за кмет Емил Евгениев Цанков в решението на местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", взето на 15.09.2011 г., за номиниране на кандидат за кмет на община от името на местната коалиция, нечетлива адресна регистрация на кандидата в решението за издигането му от местната коалиция, както и обстоятелството, че имената и подписите на лицата, представляващи политическите партии и коалиции в местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", са положени на отделен лист, прикачен към текста на решението, с което се издига кандидатурата на Емил Евгениев Цанков като кандидат за кмет за община Белоградчик.

Жалбоподателят иска отмяна на решение № 69/20.09.2011 г. на ОИК в община Белоградчик като незаконосъобразно, оспорва фактите и обстоятелствата, изложени в решението на ОИК.

Към жалбата са приложени копия от следните документи: предложение (Приложение № 43 от изборните книжа за общински съветници и кметове) от 20.09.2011 г. на местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" за издигане кандидатурата на Емил Евгениев Цанков като кандидат за кмет на община Белоградчик; декларация (Приложение № 56 от изборните книжа за общински съветници и кметове) от Емил Евгениев Цанков; декларация от 18.09.2011 г. (Приложение № 53 от изборните книжа за общински съветници и кметове) от Емил Евгениев Цанков; заявление (Приложение № 49 от изборните книжа за общински съветници и кметове) от Емил Евгениев Цанков за съгласието му да бъде регистриран за кандидат за кмет на община Белоградчик от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК"; решение от заседание на ръководството на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" от 15.09.2011 г. за издигане кандидатурата на Емил Евгениев Цанков за кандидат за кмет, подписано от представители на политическите партии, участващи в местната коалиция, а именно: ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; копие от решение № 67 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което се дават указания на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" да представи допълнителни документи във връзка с регистрацията на предложения от местната коалиция кандидат за кмет на община Белоградчик; копие от решение № 69 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик; решение от заседание на ръководството на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" за издигане на Емил Евгениев Цанков за кандидат кмет на община Белоградчик в изпълнение на указания, дадени от ОИК - Белоградчик, с решение № 67 от 20.09.2011 г.; пълномощни на името на Иво Севдалинов Цанев да представлява коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" във връзка с участие на коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" в състава на местни предизборни коалиции и да издига и подрежда кандидатски листи, както и да предлага кандидати за общински съветници и кметове на общини и кметства; пълномощно на името на Людмил Николов Алексиев, с което Иво Севдалинов Цанев го преупълномощава с правата си в по-горе цитираното пълномощно, както и копие от регистъра на ОИК - Белоградчик, на кандидатите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и протоколи № 39 и № 40 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик.

От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно до три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 20.09.2011 г., а жалбата е подадена в ОИК - Белоградчик, и заведена с вх. № 2 от 22.09.2011 г. в 16,50 ч.

Разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения: Изборният кодекс в чл. 126, ал. 1 определя изискванията към политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които следва да изпълнят, за да регистрират кандидати за кметове пред общинската избирателна комисия. В чл. 126, ал. 1, т. 1 от ИК се изисква имената, единният граждански номер и постоянният/настоящият адрес на кандидата за кмет да бъдат направени с предложението на централното ръководство на съответната партия или коалиция, компетентно съгласно устава или решението за образуване на коалицията от партии. С приложеното към жалбата предложение, представено от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", са спазени всички изисквания на чл. 126, т. 1, буква „а" от ИК, а именно посочени са трите имена на кандидата за кмет Емил Евгениев Цанков, единния му граждански номер и постоянният му адрес в гр. Белоградчик. Законът не въвежда изисквания към политическите субекти участващи в изборите да представят решение за издигането на кандидатите за кметове в съответна форма и съдържание. В този смисъл решението на ОИК - Белоградчик, относно изискването за вписването на единен граждански номер на Емил Евгениев Цанков в решението на местната коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" за номиниране и издигане на кандидат за кмет не намира подкрепа в Изборния кодекс.

Относно второто основание за отказ на регистрация на кандидата за кмет на община Емил Евгениев Цанков, предложен от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", а именно, че в решението за неговото издигане не се чете адресната му регистрация, ЦИК счита, че адресната регистрация на посочения по-горе кандидат за кмет е ясно изписана и четлива в представеното от местната коалиция предложение Приложение № 43 от изборните книжа за общински съветници и кметове, и в заявлението на самото лице - Приложение № 49 от изборните книжа, с което последният заявява съгласието си да бъде регистриран за кандидат за кмет от името на местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК". В подадените пред ОИК - Белоградчик, декларации -приложения № 53 и № 56 от изборните книжа за общински съветници и кметове, адресът и единният граждански номер на лицето са също четливи и предоставят възможност на ОИК - Белоградчик, да ги свери с данните от личната карта на кандидата за кмет на община Белоградчик, или да извърши служебна проверка.

Последното от основанията за отказ от регистрация на кандидата за кмет на община Белоградчик Емил Евгениев Цанков, предложен от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", е че имената на представляващите политическите партии и коалиции, участващи в местната коалиция, са положени на отделен празен лист, прикачен към решението. Централната избирателна комисия не счита това основание за обективно, тъй като представеното пред общинска избирателна комисия решение е номерирано по страници и удостоверено с подписа на лицето, представляващо местната коалиция, а именно Иван Борисов Николов.

Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 69 от 20.09.2011 г. на ОИК - Белоградчик, с което общинската избирателна комисия отказва да регистрира в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. кандидата за кмет Емил Евгениев Цанков, предложен от местна коалиция „ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК".

УКАЗВА на ОИК - Белоградчик, да регистрира предложения от местната коалиция кандидат при спазване изискванията на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения