Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 895-МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба против решение № 56-МИ от 19.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Приморско, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-22/21.09.2011 г. на ЦИК от Митко Лавчев Дойков, кандидат за общински съветник от листата на ПП „АТАКА" за община Приморско.
С обжалваното решение ОИК в община Приморско е отказала регистрация на Митко Лавчев Дойков като кандидат за общински съветник от листата на ПП „АТАКА" в община Приморско, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Отказът на Общинската избирателна комисия се основава на липса на адресна регистрация на кандидата за общински съветник Митко Лавчев Дойков в гр. Приморско.
Жалбоподателят иска отмяна на решение № 56-МИ от 19.09.2011 г. на ОИК в община Приморско като незаконосъобразно, оспорва факта за липса на адресна регистрация и в подкрепа на твърдението си прилага удостоверение за настоящ адрес образец ЕСГРАОН № 5 към дата 03.01.2011 г. в гр. Приморско, ул. „Трети март" № 47.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: удостоверение за настоящ адрес образец ЕСГРАОН № 5 към дата 03.01.2011 г.; копие от обжалваното решение № 56-МИ от 19.09.2011 г. на ОИК - Приморско; копие от регистъра ОИК - Приморско, за регистрация на кандидатската листа за общински съветници на ПП „АТАКА" от 17.09.2011 г.; предложение от 17.09.2011 г. за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Приморско на 23 октомври 2011 г. от ПП „АТАКА"; заявление (Приложение № 48 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) от 13.09.2011 г. по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Митко Лавчев Дойков относно наличието на постоянен/настоящ адрес/адрес на пребиваване в гр. Приморско; декларация (Приложение № 52 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) по чл. 126, ал. 1, т. 3 от ИК във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК от Митко Лавчев Дойков; декларация (Приложение № 55 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК от Митко Лавчев Дойков; протокол от заседание на Централния сбор на ПП „АТАКА" за вземане на решение за издигане на кандидат за кмет на община Приморско и решение за издигане на листа за общински съветници в община Приморско, област Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно от Волен Николов Сидеров на името на Християн Любомиров Желязков да представлява ПП „АТАКА" пред ОИК - Приморско; копие от писмо на ОИК - Приморско изх. № 23 от 17.09.2011 г. до служба „ГРАО" - община Приморско, с искане за проверка на заявените от кандидатите за общински съветници и кметове български граждани данни относно постоянния и настоящия им адрес и дата на адресна регистрация, в което искане е включена и проверката относно Митко Лавчев Дойков, кандидат за общински съветник от ПП „АТАКА"; копие от уведомление на ТЗ „ГРАО" - Приморско, изх. № 92-03-52 от 19.09.2011 г. относно извършената проверка за наличие на постоянен и настоящ адрес на кандидата за общински съветник от ПП „АТАКА" Митко Лавчев Дойков.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице по установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно до три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 19.09.2011 г., а жалбата е подадена с вх. № 34 на ОИК - Приморско, на 21.09.2011 г.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следните съображения: съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК партиите и коалициите от партии при регистрацията на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. следва да представят заявление относно наличието на постоянен/настоящ/адрес на пребиваване на предложените от тях кандидати за общински съветници. С направеното предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове ПП „АТАКА" е изпълнила това изискване на Изборния кодекс. Общинската избирателна комисия - Приморско, е извършила служебна проверка на представените от кандидатите за общински съветници заявления с посочения от тях адрес в гр. Приморско, в резултат на което ТЗ „ГРАО" - Приморско, е представило уведомление изх. № 92-03-52 от 19.09.2011 г., че Митко Лавчев Дойчев е регистриран на 03.01.2011 г. в гр. Приморско, ул. „Трети март" № 47, с настоящ адрес в общината. Тъй като лицето е извършило регистрацията си по настоящ адрес в периода 01.09.2010 г. - 31.01.2011 г., същият е имал задължение съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) във връзка с § 78, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗГР (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) да представи в двумесечен срок от регистрацията си по нов настоящ адрес документи, удостоверяващи правото му да пребивава и да се регистрира в съответното населено място, а именно: документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди. Съгласно чл. 92, ал. 3 от ЗГР лицето, регистриращо се по нов настоящ адрес, представя за целите на адресната регистрация и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично от собственика пред кмета на общината, или декларация с нотариална заверка на подписа. Лицата, които не са изпълнили това задължение в посочения двумесечен срок, се заличават автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ по настоящ адрес в регистъра на населението. Въз основа на това удостоверение е видно, че лицето Митко Лавчев Дойков - кандидат за общински съветник в община Приморско, не е изпълнило разпоредбата на чл. 92, ал. 2 във връзка с § 78, ал. 1 и 2 от ЗГР, поради което неговата регистрация по настоящ адрес в община Приморско е била заличена. Към 17.09.2011 г. кандидатът за общински съветник на ПП „АТАКА" Митко Лавчев Дойков не отговаря на изискванията на чл. 126, ал. 1, т.1, буква "а" във връзка с§ т. 5, букви „а" и „б" от ДР от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК и следователно не може да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП „АТАКА" в община Приморско.
Общинската избирателна комисия - Приморско, добросъвестно е изпълнила задълженията си по чл. 126, ал. 2 от ИК, като е извършила необходимата служебна проверка на отбелязаните данни в предложението на ПП „АТАКА" за общински съветници в община Приморско за изборите на 23 октомври 2011 г. и законосъобразно е приела решение, с което отказва да регистрира за общински съветник Митко Лавчев Дойков поради липса на адресна регистрация в общината.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-22/21.09.2011 г. на ЦИК от Митко Лавчев Дойков, кандидат за общински съветник от листата на ПП „АТАКА" за община Приморско.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения