Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 894-МИ
София, 23 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 45 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Минерални бани, област Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № М-6/21.09.2011 г. чрез ОИК - Минерални бани, област Хасково, е постъпила повторна жалба с вх. № 9 от 17.09.2011 г. на ОИК - Минерални бани, от Илиян Иванов Петров - представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, и на коалиция „Коалиция за Минерални бани 2007 г.", с която се иска отмяната на решение № 45 от 27.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани, като неправилно и незаконосъобразно. Към жалбата е приложено свидетелство за регистрация на комбинирана марка с рег. № 77530 от 14.09.2011 г. на Патентното ведомство на Република България.

Жалбата до ЦИК е подадена след срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и е недопустима. Освен това с Решение № 722 от 08.09.2011 г. ЦИК вече се е произнесла по жалба на жалбоподателя срещу решение № 45 от 27 август 2011 г. на ОИК - Минерални бани, че съгласно чл. 75 и 76 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) гражданскоправната защита на правата върху марка се реализира по съдебен исков ред, но не и пред общински избирателни комисии по реда на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № М-6/21.09.2011 г. от Илиян Иванов Петров - представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, и на коалиция „Коалиция за Минерални бани 2007 г." срещу решение № 45 от 27.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения