Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 890-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Павликени, област Велико Търново, назначена с Решение № 150-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-523/02.09.2011 г. от кмета на община Павликени. Към писмото са приложени: уведомление от ОИК в община Павликени за отсъствия на Пламен Минков Кирилов - член на ОИК, по неуважителни причини от шест поредни заседания на ОИК (от 23.08.2011 г. - 28.08.2011 г.); протоколи с № 4, 5, 6, 7 и 8 на ОИК в община Павликени, доказващи отсъствието на Пламен Минков Кирилов; предложение от Павлинка Ангелова Балъкова - упълномощен представител на ПП "НДСВ" за замяната на Пламен Минков Кирилов с Асенка Цвяткова Димова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Асенка Цвяткова Димова; пълномощно на Павлинка Ангелова Балъкова.
В изпълнение указанията на ЦИК допълнително с вх. № ОИК-653 от 20.09.2011 г. в ЦИК е постъпило писмо от ОИК - Павликени, с приложени към него решение № 312 от 18.09.2011 г. на ОИК - Павликени; заверено копие от известие за доставяне на писмо, адресирано до Пламен Минков Кирилов; заверено копие от изпратеното му писмо, с което е поканен в тридневен срок от датата на получаването му да представи уважителни причини за отсъствията си от заседанията на ОИК - Павликени; протокол № 23 от заседание на ОИК - Павликени, проведено на 18.09.2011 г.
От приложените документи е видно, че Пламен Минков Кирилов е отсъствал от шест поредни заседания на ОИК в периода от 23.08.2011 г. до 28.08.2011 г. и не е представил уважителни причини за отсъствията си, въпреки че изрично му е предоставена възможност да направи това.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Павликени, област Велико Търново, Пламен Минков Кирилов и анулира издаденото му удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Павликени, област Велико Търново, Асенка Цвяткова Димова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1684-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1683-МИ / 19.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Дулово, област Силистра

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • всички решения