Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 885-ПВР/НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8-5 от 08.11.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), регистрирано с Решение № 782-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 32 (тридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 32 (тридесет и две) бр.

На 08.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 31 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3-4, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 31 (тридесет и един) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.              

Атанас Димитров Димитров

...

2.              

Иван Николов Ганев

...

3.              

Иван Иванов Чернев

...

4.              

Стефан Стоянов Сотиров

...

5.              

Ангел Стоянов Ангелов

...

6.              

Стефка Василева Мутафчиева

...

7.              

Иванка Великова Стоянова

...

8.              

Жеко Илиев Петров

...

9.              

Гочо Илиев Тодоров

...

10.           

Дянка Стоянова Стоянова

...

11.           

Панайот Йорданов Колев

...

12.           

Йордан Митков Дуков

...

13.           

Николай Георгиев Баев

...

14.           

Стоян Георгиев Георгиев

...

15.           

Димо Петров Петров

...

16.           

Личо Иванов Христов

...

17.           

Елена Колева Йорданова

...

18.           

Красимир Димитров Дюлгеров

...

19.           

Мария Толева Иванова

...

20.           

Коста Андреев Илчев

...

21.           

Иван Михайлов Иванов

...

22.           

Димитър Младенов Иванов

...

23.           

Йордан Желязков Йорданов

...

24.           

Кязим Мехмед Али

...

25.           

Георги Зарков Попов

...

26.           

Росен Иванов Йорданов

...

27.           

Красимир Георгиев Кръстев

...

28.           

Таня Ганчева Стоянова

...

29.           

Владимир Любенов Димитров

...

30.           

Михаил Стоянов Мирчев

...

31.           

Татяна Петрова Дюлгерова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения