Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 885-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, назначена с Решение № 304-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-656/20.09.2011 г. от Йордан Илиев Йорданов - зам.-кмет на община Елин Пелин, по повод писмено предложение на Георги Любенов Костов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - гр. Елин Пелин, за замяна на члена на ОИК Вероника Георгиева Петкова, като на нейно място бъде назначен Венцислав Павлов Георгиев. Към заявлението са приложени: заявление от Вероника Георгиева Петкова за освобождаването й като член на ОИК по лична молба; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Венцислав Павлов Георгиев и копие от диплома за завършено висше образование на Венцислав Павлов Георгиев.
Постъпило е заявление от Златослав Златанов и Стоян Николов - представители на „Синята коалиция", за замяна на члена на ОИК Мая Николаева Александрова с Николина Дамянова Стоименова. Към предложението са приложени: молба от Мая Николаева Александрова за освобождаването й като член на ОИК по лична молба; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Николина Дамянова Стоименова и копие от дипломата за завършено висше образование на Николина Дамянова Стоименова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Вероника Георгиева Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Мая Николаева Александрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Венцислав Павлов Георгиев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Николина Дамянова Стоименова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения