Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 881-ПВР/НС
София, 8 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ срещу решение № 119-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски

С вх. № ПВРНС-15-109 от 05.11.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпила жалба от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ против решение № 119-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 317 от 02.11.2021 г. в Електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК – Благоевград, относно извършена предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Жалбата е подадена от упълномощения представител Албина Анева-Томова в законоустановения срок, от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Първи изборен район – Благоевградски и се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира обжалваното решение № 119-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК – Благоевград за правилно и законосъобразно и като такова същото следва да бъде потвърдено по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Според легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 17 от ДР на ИК, „предизборна агитация“ е „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса“.

Централната избирателна комисия разгледа публикацията в посочената от жалбоподателя интернет страница на вестник. След запознаване с публикацията се установи, че в нея се съдържа и видеозапис, публикуван и в личния профил в социална мрежа на кандидат за народен представител, който е и представляващ коалиция, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В конкретния случай е видно, че е проведено мероприятие на конкретно посоченото място. Не е спорно, че са присъствали и работещи в общинско училище. Не е спорно, че срещата е организирана с участие на представители на коалиция ГЕРБ-СДС. Няма законова забрана всяка регистрирана партия или коалиция да представя предизборната си платформа/програма и да запознава избирателите с нея. Забраната е да се агитира „за подкрепа“, респективно – „за неподкрепа“ на някой кандидат, партия или коалиция. В случая не са налице и данни за нарушаване на забраната по чл. 168, ал. 3 ИК – за безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия, след запознаване със сочените в жалбата материали, не установява нито призоваване за гласуване/негласуване, нито злоупотреба с публичен административен ресурс, съответно не се констатира наличие на формалните предпоставки за установяване на нарушение по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 119-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК в Първи изборен район – Благоевградски.

Решението на РИК в Първи изборен район – Благоевградски подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения