Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 876-ПВР/НС
София, 7 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки

Постъпило е предложение с вх. № ПВРНС-15-113 от 07.11.2021 г. от Виктория Василева – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки. Предлага се на мястото на Георги Димитров Георгиев– председател на РИК, да бъде назначен Валентин Стефанов Григоров, ЕГН ....

В предложението е посочено също, че поради поставяне под карантина на Росица Николаева Тодорова – член на районната избирателна комисия, предложена от квотата на ПП „Има такъв народ“, се предлага на нейно място да бъде назначено лице, предложено като резерва още при проведените консултации при обласния управител – Валентина Юлиянова Велкова, ЕГН ....

Към предложението са приложени: молба от Георги Димитров Георгиев за освобождаването му като председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки; пълномощно в полза на Виктория Василева, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Валентин Стефанов Григоров. По отношение на предлаганата замяна на член с лице от резервите, изискуемите документи (диплома за висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК) са налични в преписката към решение № 608-ПВР/НС от 24.09.2021 г. за назначаване на Районната избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Георги Димитров Георгиев, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Валентин Стефанов Григоров ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Росица Николаева Тодорова, ЕГН ... и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Валентина Юлиянова Велкова, ЕГН ....

На назначените лица да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения