Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 872-ПВР/МИ
София, 6 септември 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

С вх. № МИ-15-171 от 05.09.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо от ОИК - Лясковец, подписано от председателя и секретаря, с което се уведомява ЦИК, че е налице промяна във фамилното име на члена на ОИК - Лясковец, Невена Стефанова Стойчева, поради сключване на граждански брак, тъй като е приела фамилното име на съпруга си - Русева, което ще носи занапред. Приложени са оригинали на препис-извлечение от 03.09.2014 г. от акт за сключен граждански брак № 0007/14.07.2012 г., издаден от община Лясковец, и удостоверение за идентичност на лице с различни имена от 03.09.2014 г. на община Лясковец.

С писмо, постъпило по електронната поща с вх. № НС-00-171 от 03.09.2014 г. на ЦИК „Информационно обслужване" АД уведомяват ЦИК, че към тях също е направено запитване относно промяната на фамилното име на члена на ОИК.

След извършена служебна проверка по досието на ОИК - Лясковец, се установи, че с Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК Невена Стефанова Стойчева е назначена за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 177-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, да се чете „РУСЕВА" и анулира издаденото й удостоверение.

На Невена Стефанова Русева - член на ОИК - Лясковец, да се издаде удостоверение с новото фамилно име.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

177-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения