Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 860-МИ
София, 5 септември 2014 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в частични и нови избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ и т. 36, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 142 и чл. 464, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия извършва проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие частични и нови избори.

2. Централната избирателна комисия възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие (ГД „ГРАО") проверката на данните по т. 1.

3. Централната избирателна комисия предава незабавно на Главна дирекция „ГРАО" на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 и по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК.

4.1. Списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, както и списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид се предават по реда на тяхното постъпване с протокол по опис от ЦИК на упълномощен за целта служител на ГД „ГРАО".

4.2. В описа се посочват:

- партията или коалицията;

- датата и часът на постъпване на списъците в ЦИК;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

- техническият носител.

5. Главна дирекция „ГРАО" извършва проверката на списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК и списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на партиите, съответно коалициите, не по-късно от 6 септември 2014 г.

6.1. Проверките на списъците по т. 4, извършвани от ГД „ГРАО", обхващат записите от имената и ЕГН на избирателите при наличието на подпис.

6.2. След като в хода на проверката се установят 2500 коректни записа на избиратели за регистрация на партия или коалиция, ГД „ГРАО" прекратява проверката.

7.1. За резултата от проверката ГД „ГРАО" съставя протокол в два екземпляра, единият от които предоставя на ЦИК, в който се посочват изрично следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой на лица под 18 години;

* брой повторени записи в същия списък;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой некоректни ЕГН;

* брой лица, участвали в предходни подписки;

* брой избиратели без избирателни права.

7.2. Незабавно след извършването на проверката, но не по-късно от срока, посочен в т. 5, упълномощен служител на ГД „ГРАО" връща по опис получените за проверка списъци по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, съответно списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, които заедно с протокола по т. 7.1. се предават с протокол по опис на ЦИК.

7.3. В описа се посочват:

- партията или коалицията;

- броят на страниците (листовете);

- техническият носител.

7.4. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите.

8.1. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по т. 4.1. въз основа на извършената от ГД „ГРАО" проверка.

8.2. При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие, Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 7.1. и установения резултат за представените от партията или коалицията списъци при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

9. Когато в резултат на проверката, извършвана от ГД „ГРАО", и след изтичане на крайния срок за регистрация на партия или коалиция се установи, че регистрацията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за партия, съответно чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК за коалиция, регистрацията се заличава с решение.

10. Решението за заличаване се съобщава веднага на партията, съответно на коалицията или инициативния комитет и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

883-МИ/

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения