Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 86-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Александър Манолов Праматарски, заведено под № 38 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.03.1990 г. по ф.д. № 94/1990 г. на СГС - ФО за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 19.07.2010 г. по ф.д. № 94/1990 г. на СГС - ТО, VІ-12 състав за извършени промени в Устава и ръководството на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф. д. № 94/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 15 на „Държавен вестник", бр. 33 от 24.04.1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; Решение на Върховния партиен съвет на „ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ" от 15.05.2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; образец от подписа на председателя и представляващия партията, нотариално заверен; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-347 от 12.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 94/1990 г.; банкова референция № 198 от 12.07.2011 г. от „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8487 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно от председателя на демократическата партия Александър Манолов Праматарски на името на Павлин Колев Колев и Лилия Здравкова Иванова от 15.07.2011 г. с рег. № 2100 при нотариус № 344 с район на действие р. с. София.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-684 от 08.08. 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения