Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 852-НС
София, 5 септември 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 209, ал. 2от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя структурата на 8-цифрения номер на бюлетината (включва серийност и номер) за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва:

- за гласуване в страната - първите две цифри са номерът на изборния район съгласно Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г., а следващите шест позиции започват с 000001 и продължават с последователна номерация съобразно с броя на бюлетините за съответния изборен район по договора за тяхната изработка;

- за гласуване извън страната - първите две позиции са „32" а следващите шест позиции започват с 000001 и продължават с последователна номерация съобразно с броя на бюлетините за секциите извън страната по договора за тяхната изработка.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения