Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 850-ПВР/НС
София, 3 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 5-4 от 02.11.2021 г. и вх. № 5-5 от 03.11.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 761-ПВР/НС от 19.10.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез Александър Георгиев Данаилов.

Към заявленията са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, в полза на 154 (сто петдесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 154 (сто петдесет и четири) бр.

На 02.11.2021 г. и на 03.11.2021 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 143 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 11 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4, ал. 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 143 (сто четиридесет и трима) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Стефан Петков Стефанов ...
2. Димитър Минков Василев ...
3. Тихомир Николов Тодоров ...
4. Димитър Живков Топалов ...
5. Даниела Георгиева Йолова ...
6. Теодора Иванова Тодорова ...
7. Димитър Здравков Камбуров ...
8. Милена Борисова Иванова ...
9. Николета Валентинова Иванова ...
10. Иванка Иванова Бенкина ...
11. Диана Георгиева Тагарова ...
12. Цвета Васкова Касимова ...
13. Венелина Маркова Симеонова ...
14. Дияна Любомирова Стефанова ...
15. Моника Иванова Михова ...
16. Весела Петрова Стоянова ...
17. Виолета Великова Лицова ...
18. Даниела Христова Тагарова ...
19. Антон Станиславов Гаврилов ...
20. Даниела Иванова Колева ...
21. Бетина Милкова Русева ...
22. Даринка Иванова Узунова ...
23. Валерия Петрова Стоянова ...
24. Ирена Ангелова Пъшева ...
25. Денислав Недков Николов ...
26. Наталия Маркова Пенчева ...
27. Гергина Илиева Иванова ...
28. Свилена Христова Боянова ...
29. Красимира Трифонова Боянова ...
30. Магдалена Венциславова Боянова ...
31. Детелина Димитрова Рачева ...
32. Адриана Руменова Рачева ...
33. Валери Симеонов Тодоров ...
34. Красимир Любенов Иванов ...
35. Александър Росенов Ангелов ...
36. Стоянка Йорданова Йотова ...
37. Анелия Христова Тодорова ...
38. Анелия Пламенова Радева ...
39. Пламен Трифонов Георгиев ...
40. Ивелин Валериев Тодоров ...
41. Дария Петкова Нуцулова ...
42. Снежанка Валентинова Александрова ...
43. Стефан Георгиев Нуцолов ...
44. Ивелина Симеонова Василева ...
45. Станка Великова Александрова ...
46. Марияна Миткова Велчева ...
47. Валентин Димитров Ценков ...
48. НиколинкаТодорова Маринова ...
49. Диана Цветомирова Стефанова ...
50. Анета Станимирова Стойчева ...
51. Томислав Станимиров Стойчев ...
52. Мирослав Митков Георгиев ...
53. Росица Петрова Йорданова ...
54. Мариана Господинова Тодорова ...
55. Светослав Николаев Върбанов ...
56. Петър Кънев Тодоров ...
57. Благовест Георгиев Сяров ...
58. Десислава Георгиева Стефанова ...
59. Диана Георгиева Димитрова ...
60. Александра Николаева Николова ...
61. Несрин Хасан Хаскова ...
62. Светлана Йорданова Георгиева ...
63. Маргарита Йорданова Антонова ...
64. Силвия Дончева Йосифова ...
65. Олга Радева Панчева ...
66. Галина Валентинова Николова ...
67. Цветомир Георгиев Цанев ...
68. Паско Панайотов Йосифов ...
69. Ирина Цветанова Илиева ...
70. Габриела Благоева Георгиева ...
71. Цветомила Цветанова Тодорова ...
72. Кремена Кирилова Балканджиева ...
73. Ралица Георгиева Маринова ...
74. Петя Пламенова Иванова ...
75. Катина Димчева Димитрова ...
76. Даниела Стоянова Иванова ...
77. Емилия Маринова Занева ...
78. Ивелин Тодоров Владимиров ...
79. Александър Гавраилов Златков ...
80. Станимир Иванов Станимиров ...
81. Милена Георгиева Веждарска - Великова ...
82. Владимир Йорданов Великов ...
83. Нина Дякова Дякова ...
84. Нурие Шамсиева Ахмедова ...
85. Валентин Николов Иванов ...
86. Йордан Христов Тодоров ...
87. Иксан Джавидов Исуфов ...
88. Красимир Стоянов Корфонозов ...
89. Недка Димитрова Атанасова ...
90. Атанас Вечев Атанасов ...
91. Денка Динкова Богданова ...
92. Вероника Ивова Ламбова ...
93. Николай Здравков Камбуров ...
94. Теодора Александрова Петрова-Бодилкова ...
95. Мариела Бориславова Евгениева ...
96. Георги Александров Симеонов ...
97. Боян Стефанов Панайотов ...
98. Галина Георгиева Стоянова ...
99. Десислава Димитрова Радева ...
100. Ивайло Мариянов Неделчев ...
101. Лъчезар Маринов Луков ...
102. Данаил Маринов Луков ...
103. Стоянка Дончева Петкова ...
104. Генади Данаилов Маринов ...
105. Бисерка Колева Стефанова ...
106. Румяна Йорданова Станчева ...
107. Райна Димитрова Йорданова ...
108. Красимира Петрова Димитрова ...
109. Димитър Маринов Сапунджиев ...
110. Надка Йорданова Бончева ...
111. Милка Георгиева Николова ...
112. Теодора Тодорова Илиева ...
113. Станислав Стоилов Стоянов ...
114. Димитър Георгиев Кънчев ...
115. Стоян Василев Баев ...
116. Стоянка Ефтимова Петрова ...
117. Лейля Сезат Хамидова ...
118. Милан Николов Маринов ...
119. Гюлфиназ Ахмедова Рашидова ...
120. Гинка Иванова Ганева ...
121. Иван Дамянов Иванов ...
122. Красимир Петров Русинов ...
123. Румен Манолов Марков ...
124. Ивайло Романов Ялъмов ...
125. Грета Денчева Маринова ...
126. Галина Мирчева Димитрова ...
127. Павлина Милкова Йорданова ...
128. Валентин Коев Павлов ...
129. Росен Андреев Василев ...
130. Станимира Димитрова Кирилова ...
131. Антония Йорданова Бодурова ...
132. Светлозар Иванов Момчев ...
133. Вилиян Ангелов Алексиев ...
134. 1 Георги Мишев Янев ...
135. Георги Стефанов Гочев ...
136. Димитър Петров Димитров ...
137. Донка Милева Щерева ...
138. Ивайло Иванов Николов ...
139. Марияна Дженкова Минкова ...
140. Марияна Димитрова Димитрова ...
141. Мартин Валериев Славов ...
142. Милена Пенчева Панева ...
143. Денис Илмаз Ружди ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения