Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 848-ПВР/МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Венец, област Шумен, назначена с Решение № 294-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-642 от 19.09.2011 г. от Орхан Велиев Кърджалиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено със заявление от Мария Жечева Серафимова - член на ОИК - Венец, област Шумен, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Ивелина Стоянова Ангелова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивелина Стоянова Ангелова.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Мария Жечева Серафимова, ЕГН ..., от длъжността член на ОИК - Венец, област Шумен, и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Ивелина Стоянова Ангелова, ЕГН ..., за член на ОИК - Венец, област Шумен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения