Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 844-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на РИК – Перник.

По жалба на Станислава Алексиева - кмет на община Трън срещу решение № 798-НС от 27.08.2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10751 от 03.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 10859/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК, при спазване на възложеното й с ИК правомощие. За да постанови решението за отмяна съставът на ВАС е приел, че липсва решение на ЦИК по процесната жалба, а „Липсата на решение не може да бъде преодоляна по пътя на съдебното обжалване. ЦИК следва да изпълни правомощието си по чл. 57, ал. 1, т. 26 ИК. ...Трябва да се подчертае, че когато ЦИК е сезирана с жалба, тя се произнася с правораздавателен акт. С решението си ЦИК може да уважи жалбата или да я отхвърли. Липсата на решение на ЦИК по жалбата е отказ от изпълнение на възложеното й с т. 26 на ал. 1 от чл. 57 ИК правомощие."

Централната избирателна комисия приема жалбата на кмета на община Трън против Решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия Перник за допустима като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 във връзка с чл. 73 от ИК, а разгледана по същество - за неоснователна.

Видно от представените по преписката доказателства със Заповед № РД-05-321 от 11.08.2014 г. на кмета на община Трън в съответствие с правомощията му и в срока по чл. 8, ал. 2 от ИК са образувани и утвърдени номерата на избирателните секции в общината, както и адресите на същите, съгласно приложението.

Заповедта е обявена публично чрез интернет сайта на общината на 11.08.2014 г. и е поставена на видно място в сградата на община Трън и в кметствата на общината от секретаря на общината, което се установява от представената с жалбата декларация. 

Срещу цитираната заповед на кмета в частта относно секция № 145100018, с. Ездимирци, е подадена жалба от 38 жители на селата Врабча и Проданча. Жалбата е изпратена по пощата на 12.08.2014 г. (видно от пощенското клеймо на плика), а е постъпила в РИК - Перник, на 18.03.2014 г. и е заведена в регистъра под № 1.

Районната избирателна комисия - Перник, е разгледала жалбата на свое заседание, проведено на 21.08.2014 г. В заседанието са участвали 14 члена на РИК - Перник, което се установява от протокол № 2 на комисията от същата дата. Районната избирателна комисия - Перник, е разгледала жалбата на 38-те жители на селата Врабча и Проданча по същество, като е уважила последната и е постановила оспореното решение № 4-НС от 21.08.2014 г. При проведените в районната комисия разисквания и съобразено със справка от ТД „ГРАО" - Перник, е установено, че са налице изискванията на чл. 9, ал. 3 от ИК за образуване на самостоятелна секция в с. Врабча, което е с 21 избиратели. Към тази избирателна секция е целесъобразно да се включат и избирателите от с. Проданча, което е териториално отдалечено около 1,5 км от с. Врабча. Съгласно справката от ТД „ГРАО" избирателите в с. Проданча, които следва да се превозят за гласуване в с. Врабча са 6 на брой, докато за гласуване в образуваната от кмета на общината секция в с. Ездемирци трябва да се превозят избирателите и от с. Врабча (21 бр.) и от с. Проданча (6 бр.), като двете села са териториално отдалечени на около 15 км от с. Ездемирци.

По изложеното ЦИК приема, че РИК - Перник, правилно и законосъобразно е постановила обжалваното решение, с което е отменена заповедта на кмета на Община Трън в частта, с която е образувана секция № 145100018 в с. Ездимирци, като е указано на кмета на община Трън да издаде заповед, с която да образува самостоятелна избирателна секция в с. Врабча, включваща и с. Проданча. Решението на РИК - Перник, е обявено на таблото на РИК на 21.08.2014 г. в 19,00 ч. и на страницата на комисията на 22.08.2014 г. в 12,06 ч.

Предвид изложеното жалбата на кмета на община Трън се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

При проведеното гласуване „ЗА" предложеното решение гласуват: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, С. Солакова, Вл. Пенев, М. Сюлейманов и Таня Цанева; „ПРОТИВ" гласуват: Е. Христов, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, Р. Цачев.

Предложения проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл.53, ал.4 от ИК е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 53, ал.4, изречение второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: (О.М.)

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения