Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 837-ПВР/НС
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и утвърждаване на бланка на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., както следва:

- в точки 4, 5 и 17 текстът в скоби „Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа“ се заличава.

- в т. 8 текстът „10 заявления за гласуване“ се заменя със „7 (седем) заявления за гласуване“.

2. Утвърждава бланка-образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приложение към настоящото решение.

3. Указва на органите по чл. 23 ал.1 от ИК да оповестят по подходящ начин, включително и чрез публикуване на сайтовете на съответните община/район/кметство, утвърдения с настоящото решение образец на заявление.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс в тридневен срок от обявяването му

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

831-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения