Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 836-ПВР/НС
София, 29 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс от доставчика на медийни услуги Фондация Алфа 2018

На 26.10.2021 г. Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВРНС-20-36/26.10.2021 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма АЛФА ТВ/ALFA TV на доставчика на медийни услуги Фондация Алфа 2018 на 25.10.2021 г. от 17:43:24 до 17:57:00 ч. е излъчена безплатна форма на агитация за кандидата за вицепрезидент и за народен представител Магдалена Ташева на ПП АТАКА, в която е извършено нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Към сигнала е приложен един брой диск с откъс от излъчения материал.

След като изгледа и се запозна с предоставения видеоматериал Централната избирателна комисия установи следното:

В Глава дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, раздел II „Предизборна агитация“, от Изборния кодекс са уредени правилата за провеждане на предизборна кампания. С разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК е предвидена изрична забрана за използване в агитационните материали на герба или знамето на Република България или чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Видно от материалите, приложени към сигнала, става ясно, че е проведено мероприятие в ден, който попада във времевия отрязък на предизборната кампания, но по същността си в него не се провежда агитация в подкрепа или в неподкрепа на определена партия, коалиция или инициативен комитет. В посочения времеви отрязък на няколко пъти се появява лице, което носи националния флаг, на който е изобразен гербът на Република България, но не се установява същото лице да извършва агитация по смисъла на Изборния кодекс и по този начин да извърши нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Централната избирателна комисия намира, че от видеоматериала, приложен към сигнала, не може да бъде направен извод, че е налице извършено нарушение от кандидата за вицепрезидент и за народен представител Магдалена Ташева, тъй като тя не използва националния флаг, на който е изобразен и гербът на Република България.

Централната избирателна комисия намира, че липсват доказателства, въз основа на които да се формира извод за това, че в конкретния случай е осъществено нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс от доставчика на медийни услуги медийни услуги Фондация Алфа 2018, при отразяване на кампанията на кандидата за вицепрезидент и за народен представител Магдалена Ташева в програмата на АЛФА ТВ/ALFA TV, излъчена на 25.10.2021 г. от 17:43:24 до 17:57:00 ч., с безплатна агитационна форма на ПП АТАКА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения