Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 836-ПВР/НС
София, 29 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс от доставчика на медийни услуги Фондация Алфа 2018

На 26.10.2021 г. Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВРНС-20-36/26.10.2021 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма АЛФА ТВ/ALFA TV на доставчика на медийни услуги Фондация Алфа 2018 на 25.10.2021 г. от 17:43:24 до 17:57:00 ч. е излъчена безплатна форма на агитация за кандидата за вицепрезидент и за народен представител Магдалена Ташева на ПП АТАКА, в която е извършено нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Към сигнала е приложен един брой диск с откъс от излъчения материал.

След като изгледа и се запозна с предоставения видеоматериал Централната избирателна комисия установи следното:

В Глава дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, раздел II „Предизборна агитация“, от Изборния кодекс са уредени правилата за провеждане на предизборна кампания. С разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК е предвидена изрична забрана за използване в агитационните материали на герба или знамето на Република България или чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Видно от материалите, приложени към сигнала, става ясно, че е проведено мероприятие в ден, който попада във времевия отрязък на предизборната кампания, но по същността си в него не се провежда агитация в подкрепа или в неподкрепа на определена партия, коалиция или инициативен комитет. В посочения времеви отрязък на няколко пъти се появява лице, което носи националния флаг, на който е изобразен гербът на Република България, но не се установява същото лице да извършва агитация по смисъла на Изборния кодекс и по този начин да извърши нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Централната избирателна комисия намира, че от видеоматериала, приложен към сигнала, не може да бъде направен извод, че е налице извършено нарушение от кандидата за вицепрезидент и за народен представител Магдалена Ташева, тъй като тя не използва националния флаг, на който е изобразен и гербът на Република България.

Централната избирателна комисия намира, че липсват доказателства, въз основа на които да се формира извод за това, че в конкретния случай е осъществено нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс от доставчика на медийни услуги медийни услуги Фондация Алфа 2018, при отразяване на кампанията на кандидата за вицепрезидент и за народен представител Магдалена Ташева в програмата на АЛФА ТВ/ALFA TV, излъчена на 25.10.2021 г. от 17:43:24 до 17:57:00 ч., с безплатна агитационна форма на ПП АТАКА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения