Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 826-ПВР/МИ
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-626/17.09.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на члена на ОИК Недялка Филипова Пасинова да бъде назначен Петър Ванчев Петров. Предложението е придружено от молба от Недялка Филипова Пасинова за освобождаването й като член на ОИК по обективни причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Ванчев Петров; копия от пълномощни - 2 бр.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-631/17.09.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на председателя на ОИК Таня Трендафилова Захариева да бъде назначена Милена Миткова Петкова - досегашен член на ОИК, на нейно място да бъде назначена Силвия Иванова Стаматова-Маркова. Предложението е придружено от заявление от Таня Трендафилова Захариева за освобождаването й като председател на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Силвия Иванова Стаматова-Маркова; копия от пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Таня Трендафилова Захариева и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Недялка Филипова Пасинова и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г..
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Милена Миткова Петкова, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Силвия Иванова Стаматова-Маркова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения