Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 819-ПВР/НС
София, 28 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 27.10.2021 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Диана Василева Ефтимова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Диана Василева Ефтимова – председател на УС, в полза на 18 (осемнадесет) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 18 (осемнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 14 лица и извън страната 4 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 27.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 (осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната

 

1.

Александър Янев Нуцов

...

2.

Георги Йорданов Пенев

...

3.

Диана Василева Ефтимова

...

4.

Ива Юлиянова Лазарова

...

5.

Иван Стоянов Гъчмов

...

6.

Красимира Антонова Величкова

...

7.

Лилиан Радославова Никифорова

...

8.

Любляна Радославова Никифорова

...

9.

Мария Иванова Пенева

...

10.

Силвия Стефанова Зарева

...

11.

Тодор Иванов Тонев

...

12.

Цветан Свиленов Кадиев

...

13.

Юлия Мариянова Иванчева

...

14.

Ясен Юлиянов Лазаров

...

 

Извън страната

 

15.

Бернард Анри Конфортов

...

16.

Иво Константинов Добрев

...

17.

Мартин Николаев Манолов

...

18.

Яна Вескова Обрешкова

...

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения