Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 818
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: одобрение на промени в Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с входящ № ЦИК-00-225/26.08.2014 г., в което Общественият съвет уведомява Централната избирателна комисия за решението си за изменение и допълнение на Правилата за дейността си, взето на заседание на Обществения съвет, проведено на 26 август 2014 г. Правилата са одобрени с Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК. Съгласно чл. 55 ал. 2 от Изборния кодекс и раздел III, т. 13 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия следва да одобри и това решение на ОС, за да влезе то в сила.

Решението на Общественият съвет прави следните изменения и допълнения на Правилата за дейност, публикувани в Приложение към Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г.:

- в т. 11 на приложението думите „гласуване на становища" се заличават и вместо тях се добавят думите „провеждане на заседание". Добавя се второ изречение със следния текст: „При липса на кворум заседанието се отлага с 15 минути и се провежда с присъстващите членове";

- т. 11.1. става т. 12.1., като нейното съдържание остава същото, а именно: „Неразделна част от становищата представляват изразените мнения на организациите, които не съвпадат с общото становище".

След като разгледа и обсъди уведомителното писмо на Обществения съвет и на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява приетите с Решение на Обществения съвет от 26.08.2014 г. изменения и допълнения на Правилата за дейността му, както следва:

1. Точка 11 се изменя и допълва така: „Кворумът за провеждане на заседание е повече от половината от състава на Обществения съвет. При липса на кворум заседанието се отлага с 15 минути и се провежда с присъстващите членове".

2. Настояща точка 11.1. става т. 12.1.

 

3. Приложението към Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г., заедно с направените в него изменения и допълнения, се публикува на интернет страницата на Централната избирателна комисия в съответствие с т. 2 на Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения