Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 815-ПВР/НС
София, 27 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-1 от 26.10.2021 г. от сдружение „Демокрация и законност“, регистрирано с Решение № 763-ПВР/НС от 19.10.2021 г., подписано от представляващия сдружението Цветелина Иванова Пенева, като българска неправителствена организация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Цветелина Иванова Пенева, в полза на 6 (шест) лица – упълномощени представители на сдружение „Демокрация и законност“;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 6 (шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 3 лица и 3 лица извън страната.

На 26.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия 

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 6 (шест) упълномощени представители на сдружение „Демокрация и законност“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Захари Йорданов Сандов

...

2.

Марина Нейчева Христева

...

3.

Радослав Петров Иванов

...

 

Извън страната:

 

1.

Даниела Райкова Трендафилова

...

2.

Нели Михайлова Стефанова

...

3.

Петко Йорданов Цветков

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения