Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 81-ЕП
София, 5 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кърджали с вх. № ЕП-05-4/13 от 30.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и представител на партия „Демократи за силна България“, която не е парламентарно и няма избран с нейна листа член на Европейския парламент от Република България.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски.

Впоследствие на 28.03.2019 г. са представени в деловодството на областната администрация – гр. Кърджали предложения с надлежни документи за членове на РИК – Кърджали от коалиция „Реформаторски блок“ и от КП „България без цензура“ (ББЦ), които имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Девети район – Кърджалийски, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Иванов Захариев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Димитрова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Гочев Делчев
СЕКРЕТАР: Беркант Метин Барзат
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Киров Димитров
  Елица Момчилова Юркенова
  Емилия Белева Владева-Бонева
  Ставрин Георгиев Ставрев
  Иван Пламенов Робов
  Павел Богомилов Гатев
  Росица Миткова Ескова
  Димитрия Драганова Василева
  Джевдет Шакир Мустафа
  Иван Стефанов Кадънков
  Христина Кралева Георгиева
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

143-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • № 3002-МИ / 29.02.2024

  относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

 • всички решения