Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 809-НС
София, 29 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 28.08.2014 г. от сдружение „Гражданско сдружение България без цензура", представлявано от Мария Олева Календерска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Иван Костадинов Гебрелиев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 21 август 2014 г. по ф.д. № 677/2013 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощни от Мария Олева Календерска, представляваща фондацията, в полза на Иван Костадинов Гебрелиев и на 3 (три) лица - представители на „Гражданско сдружение България без цензура"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен носител и в електронен вид на технически носител.

Пристигнало е по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „Гражданско сдружение България без цензура".

Предложен е и е разгледан проект за решение със следното съдържание:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели трима упълномощени представители на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Злателина Пламенова Николаева
2. Миглена Тодорова Иванова
3. Вера Омуртагова Цветкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

При проведеното гласуване „ЗА" предложения проект гласуват: Ерхан Чаушев и Ивилина Алексиева; „ПРОТИВ" гласуват: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Румяна Матева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Метин Сюлейманов; Емануил Христов, Цветозар Томов, Румен Цачев и Ивайло Ивков.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне на проекта.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение за регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения