Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 801-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Иваново, област Русе, назначена с Решение № 370-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-592/12.09.2011 г. от Никола Пенев Пеков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Иваново, област Русе. Предлага се на мястото на члена на комисията Галина Иванова Георгиева да бъде назначена Лилия Николова Григорова. Към предложението са приложени: заявление от Галина Иванова Георгиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лилия Николова Григорова; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Никола Пенев Пеков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Иваново, област Русе, Галина Иванова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Иваново, област Русе, Лилия Николова Григорова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения