Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 799-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, назначена с Решение № 182-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-574/09.09.2011 г. от Георги Кабзималски - кмет на община Рила и предложение от Иван Захариев Владимиров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Рила, област Кюстендил. Предлага се на мястото на члена на комисията Надежда Кирилова Иванова да бъде назначена Иваничка Гатева Бачева. Към предложението са приложени: заявление от Надежда Кирилова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иваничка Гатева Бачева.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-622/16.09.2011 г. от Георги Кабзималски - кмет на община Рила и предложение от Ефтиде Хюсеин Зърбаш - упълномощен представител на ПП „ДПС", за промени в ОИК - Рила, област Кюстендил. Предлага се на мястото на члена на комисията Ваньо Стоянов Велинов да бъде назначена Лилия Асенова Ортакчийска. Към предложението са приложени: заявление от Ваньо Стоянов Велинов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лилия Асенова Ортакчийска; пълномощно на името на Ефтиде Хюсеин Зърбаш - преупълномощен представител на ПП „ДПС" - Рила, и пълномощно от Емил Венев Атанасов - председател на областен съвет на ПП „ДПС", област Кюстендил.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Надежда Кирилова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Ваньо Стоянов Велинов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Лилия Асенова Ортакчийска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Иваничка Гатева Бачева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения