Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 798-МИ
София, 16 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба с вх. № 834/14.09.2011 г. от местна коалиция „ГОР – Гражданско обединение за развитие на Червен бряг – ПП „ЛИДЕР”, ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи”, КОАЛИЦИЯ „ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” срещу решение № 97 от 08.09.2011 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба с вх. № 834/14.09.2011г. на ЦИК от представляващия местна коалиция „ГОР - Гражданско обединение за развитие на Червен бряг - ПП „ЛИДЕР", ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи", КОАЛИЦИЯ „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" срещу решение № 97 от 08.09.2011 г. на ОИК - Червен бряг, с което е оставен без уважение сигнал с вх. № 8 от 08.09.2011 г. от Огнян Милчев, в качеството му на представляващ местната коалиция, относно нерегламентирано разпространяване на агитационни листовки.
В жалбата се твърди, че на територията на община Червен бряг се разпространяват и разлепват агитационни материали - плакати и листовки с лика на Павлин Фильовски, който не бил регистриран в ОИК - Червен бряг, като кандидат за кмет на общината, издигнат от ПП „ГЕРБ". Твърди се също, че плакатите и листовките са агитационни материали, разпространявани преди предизборната кампания, които действия стоят в нарушение на разпоредбите на чл. 128, 130 и 134 от ИК. Моли се жалбата да бъде разгледана и да бъдат взети съответните мерки.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок, но разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
С решение № 97 от 08.09.2011 г. ОИК - Червен бряг, е оставила без уважение сигнал с вх. № 8 от 08.09.2011 г. от местна коалиция „ГОР - Гражданско обединение за развитие на Червен бряг - ПП „ЛИДЕР", ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи", КОАЛИЦИЯ „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" относно нерегламентирано разпространяване на агитационни листовки. В мотивите е разписано, че изложените данни в сигнала не съставляват агитационен материал по смисъла на чл. 134 от ИК, не съставляват предизборна агитация по смисъла на раздел ІІІ от ИК и не са в нарушение на чл. 128, 130 и 134 от ИК.
Към преписката е приобщена листовка, като на едната й страна се съдържа цветно отпечатване на снимка с изписване отдолу на следния текст: на първи ред „Павлин Фильовски" и на втори ред „Образован, разумен, честен". На гърба на листовката отново се съдържа цветна снимка с посочване на дата на раждане, образование, професионален стаж, езикова грамотност и семейно положение. Листовката не съдържа означение дали се отнася за предстоящите на 23 октомври 2011 г. избори, не съдържа посочване, че се отнася за партийна кандидатура или такава на инициативен комитет за какъвто и да е вид избор, като и не притежава предвиденото в разпоредбата на чл. 134 от ИК съдържание, за да бъде дефинирана като агитационен материал. Освен това листовката с посоченото съдържание не се разпространява във времето на предизборната кампания.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 08.09.2011 г. на ОИК - Червен бряг, с което е оставен без уважение сигнал с вх. № 8 от 08.09.2011 г. от местна коалиция „ГОР - Гражданско обединение за развитие на Червен бряг - ПП „ЛИДЕР", ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи", КОАЛИЦИЯ „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" относно нерегламентирано разпространяване на агитационни листовки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения