Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 792-ПВР
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 30 и 31 и чл. 115, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 2 и § 1, т. 1 от ДР от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. След получаване на предложението за регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия проверява служебно и отбелязва в регистъра данните от личната карта или личния (зелен) паспорт (само за граждани, ползващи се от разпоредбата на § 9a от ПЗР на ЗБЛД), единния граждански номер и постоянния им адрес.
Служебната проверка и отбелязване на данните от личната карта или личния (зелен) паспорт се извършва при личното явяване на кандидата пред ЦИК и представяне на личната карта. В случай че кандидатът не се явява лично, лицето, подаващо предложението и приложенията към него, представя пред ЦИК и заверени от кандидатите копия от личната им карта или личния (зелен) паспорт. Личната карта или личния (зелен) паспорт, или копията от тях, се връщат на приносителя след извършване на проверката.
2. Централната избирателна комисия проверява служебно обстоятелството по чл. 112, ал. 1 от ИК, а именно дали кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката са предложени за регистриране само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Когато кандидат за президент или вицепрезидент на републиката е регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.
3. Проверката на списъците (подписките) с имена на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативни комитети, се извършва по реда на Решение №27-ПВР от 14 юли 2011г. на ЦИК.
4. Проверката на кандидатските листи се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на ЦИК.
5. Централната избирателна комисия възлага на ГД „ГРАО" в МРРБ проверка на следните данните на регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката:
а) име - собствено, бащино и фамилно;
б) ЕГН;
в) постоянен адрес на територията на страната;
г) поставени ли са под запрещение (пълно или ограничено);
д) изтърпяват ли наказание лишаване от свобода;
е) притежават ли друго освен българско гражданство;
ж) дата и място на раждане на кандидата, както и какво гражданство са притежавали родителите към датата на раждането му;
з) пребивавали ли са на територията на страната повече от 183 дни за всяка от годините след 23 октомври 2006 г.
6. След проверката се съставя протокол в два екземпляра - за ГД „ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват резултатите от проверката на данните по т. 5.
7. Проверката по т. 5 се извършва в срок най-късно от 20 септември 2011г. (32 дни преди изборния ден).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения