Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 787-НС
София, 26 август 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Кърджали срещу решение № 24/21.08.2014 г. на РИК – Кърджали.

Производството е по реда на чл. 73 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с чл. 8, ал. 4 от ИК.

Образувано е по жалба, подадена от кмета на община Кърджали против решение № 24/21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия (РИК) в Девети изборен район - Кърджали.

Твърденията в жалбата са за недопустимост на атакуваното пред ЦИК Решение на РИК - Кърджали, като издадено по просрочена жалба вх. № 11/21.08.2014 г. от Илия Илиев - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, срещу -Заповед № 752/11.08.2014 г. на кмета на община Кърджали.

В жалбата се развиват оплаквания и относно противоречието на оспореното решение на РИК - Кърджали, с материалноправните норми на Изборния кодекс и необоснованост на решението. Твърди се, че решението поставя под опасност нормалната организационно-техническа подготовка на избори 2014 г. Претендира се отмяна на решение № 24/21.08.2014 г. на РИК - Кърджали, като незаконосъобразно поради изтъкнатите в жалбата доводи.

Централната избирателна комисия приема жалбата за допустима като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 във връзка с чл. 73 от ИК, а разгледана по същество - за основателна.

Видно от представените по преписката доказателства със Заповед № 752 от 11.08.2014 г. на кмета на община Кърджали в съответствие с правомощията му и в срока по чл. 8, ал. 2 от ИК са образувани и утвърдени 139 секции на територията на общината, респективно тяхната номерация и адрес.

Заповедта е обявена публично чрез интернет сайта на общината на 12.08.2014 г.

С жалба от 21.08.2014 г. общинският председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев е оспорил горецитираната заповед на кмета в частта относно местонахождението на секции № 1 и № 3 и секции № 10 и № 11 поради това, че секции № 1 и № 3 са преместени от досегашния им адрес - Информационен център на пазара в ОУ „П. К. Яворов", а секции № 10 и № 11 - от бившето училище ОУ „Г. С. Бенковски" в СОУ „Отец Паисий".

На свое заседание от 21.08.2014 г., при наличието на необходимия кворум от 14 члена на РИК - Кърджали, видно от протокол № 2 на комисията от същата дата, РИК - Кърджали, е постановила оспореното решение № 24/21.08.2014 г., с което е разгледала по същество жалбата от общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев и е уважила последната, като е указала на кмета на община Кърджали да определи нови адреси на следните секции: №№ 091600001, 091600003 - в информационен център на пазара на производителите; №№ 091600010 и 091600011 - в ОУ „Г. С. Бенковски".

Според чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс кметът на общината образува със заповед избирателни секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес, която обявява публично. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което си обявява публично. Решението на РИК в тези случаи може да се обжалва в тридневен срок пред ЦИК от деня на оспорването му по реда на чл. 73 от ИК. Предвид приложимата правна уредба и установеното от фактическа страна, след като освен приложените към жалбата документи, преписката бе комплектувана и изпратена в ЦИК от РИК - Кърджали, Централната избирателна комисия намира за основателно оплакването на жалбоподателя за просрочието на жалбата, по която е образувано производството по чл. 8, ал. 4 от ИК пред РИК - Кърджали, и е издадено решение № 24/21.08.2014 г. След като Заповед № 752 от 11.08.2014 г. е публично обявена на сайта на община Кърджали на 12.08.2014 г., то тридневният срок, определен съгласно чл. 8, ал. 4 от ИК за оспорването й пред РИК - Кърджали, е изтекъл на 15.08.2014 г. Тук следва да се отбележи, че РИК - Кърджали, е конституирана с решение на ЦИК на 15.08.2014 г., тоест последния ден от срока, но при всички положения към 21.08.2014 г. срокът за оспорване на заповедта на кмета на община Кърджали е бил изтекъл. Следователно жалбата на общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев от 21.08.2014 г. е недопустима като просрочена, а оттам и образуваното по нея производство, респективно постановеното решение на РИК - Кърджали, също е недопустимо и следва да бъде обезсилено само на това основание, като е безпредметно в това производство да се разглеждат доводите на страните по същество. Предвид горното и с оглед изложените съображения Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 24/21.08.2014 г. на Районна избирателна комисия - Кърджали, постановено по жалба вх. № 11/21.08.2014 г. от общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев, като недопустимо.

Прекратява производството по жалба на общинския председател на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, Илия Илиев, вх. № 11/21.08.2014 г. на РИК Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения