Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 787-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-578/09.09.2011 г. от Христо Димитров Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Предлага се на мястото на члена на комисията Милена Христова Николова да бъде назначена Милена Радославова Мишева. Към предложението са приложени: заявление от Милена Христова Николова за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от диплома за завършено висше образование на Милена Радославова Мишева; удостоверение за идентичност на лице с различни имена; пълномощно на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Милена Христова Николова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Милена Радославова Мишева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения