Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 785-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, назначена с Решение № 336-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-609/15.09.2011 г. от кмета на община Гоце Делчев, за промяна в ОИК - Гоце Делчев. Към писмото са приложени: предложение от Иса Иса Хаджиали - общински председател на ДПС - Гоце Делчев, заявление от Ани Младенова Караметова-Мейзинева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; искане от Фатме Ибраим Паша за освобождаването й като член на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Шукри Шукри Дервиш и Бакия Байрямов Разманов; удостоверение за идентичност на лице с различни имена на Бакия Байрямов Разманов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Ани Младенова Караметова-Мейзинева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Фатме Ибраим Паша, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Шукри Шукри Дервиш, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Бакия Байрямов Разманов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения