Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 785-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, назначена с Решение № 336-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-609/15.09.2011 г. от кмета на община Гоце Делчев, за промяна в ОИК - Гоце Делчев. Към писмото са приложени: предложение от Иса Иса Хаджиали - общински председател на ДПС - Гоце Делчев, заявление от Ани Младенова Караметова-Мейзинева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; искане от Фатме Ибраим Паша за освобождаването й като член на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Шукри Шукри Дервиш и Бакия Байрямов Разманов; удостоверение за идентичност на лице с различни имена на Бакия Байрямов Разманов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Ани Младенова Караметова-Мейзинева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Фатме Ибраим Паша, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Шукри Шукри Дервиш, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Бакия Байрямов Разманов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения