Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 783-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 146, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката партии, коалиции от партии и инициативни комитети и на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.
1. Всяка общинска избирателна комисия провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.
2. Жребият е общ между партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали в ЦИК кандидати за президент и вицепрезидент на републиката и партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.
3. В програмното си време регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят еднакво време за предизборни излъчвания за всяка община, чиято територия е покрита от ефирното им разпръскване.
4. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят съобразно т. 24-27 от Решение № 656-ПВР/МИ от 02.09.2011 г. на ЦИК.

Процедура:
5. Жребият се води от председателя на ОИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или секретаря.
6. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".
7. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция от партии, местни коалиции или наименованието на инициативния комитет („ИК") с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованията се изписват както са заявени за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове (от заявления - приложения № 25, № 26, № 27 и № 28).
Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които не съвпадат по наименование и състав с вече регистрираните пред ОИК за изборите за общински съветници и кметове. Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на инициативен комитет („ИК") с имената на регистрираните от комитета пред ЦИК кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. Наименованията се изписват съобразно предоставената в сайта на ЦИК информация на адрес: http://www.cik.bg/, бутон „Регистрация", файл „Регистрации на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за регистрация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." (http://www.cik.bg/?page=92).
Кутията се обозначава с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати".
8. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.
9. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията от партии, местната коалиция или инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.
10. Когато тема на диспут засяга един избор (или за президент и вицепрезидент на републиката, или за общински съветници и кметове), в него участват само регистрираните за този избор, като се пропускат номерата на изтеглените партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани само за другия избор.
11. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на ОИК по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.
12. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
13. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 21 септември 2011 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения