Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 782-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в различните форми на на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:
1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:
1.1. обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката;
1.2. клипове и други форми на предизборна кампания на партиите, коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
1.3. хроники на партиите, коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
1.4. диспути на партиите, коалициите от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и на инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;
2. За всяка една от четирите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.
3. Жребият е общ за съответната форма на предизборна кампания между всички регистрирани в ЦИК партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Когато тема на диспут засяга един от изборите (или за президент и вицепрезидент на републиката, или за общински съветници и кметове), в него участват само регистрираните за този избор, като се пропускат номерата на изтеглените партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за другия избор.

Процедура:
4. Жребият се води от председателя на ЦИК.
5. В една кутия се поставят 20 еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК и без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".
6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които не съвпадат по наименование и състав с вече регистрираните за изборите за общински съветници и кметове. Добавят се и еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на инициативен комитет („ИК") с имената на регистрираните от комитета кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.
Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".
7. Наименованията на партиите и коалициите от партии по т. 6 се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината.
8. Правилата по т. 6 и 7 се прилагат при теглене на жребиите за формите за предизборна кампания по т. 1.2 - 1.4., докато за жребия за формата за предизборна кампания по т. 1.1. тези правила се заменят с правилото по т. 9.
9. В жребия за предизборната форма по т. 1.1. във втората кутия се поставят само еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и пълното или съкратено наименование на партията, коалицията от партии или наименованието на инициативния комитет („ИК"), които са ги регистрирали. Наименованията на партиите и коалициите от партии се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати".
10. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.
11. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.
12. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията от партии или инициативния комитет в съответната предизборна форма по т. 1.2 - 1.4. или на последователността на обръщенията по т. 1.1 на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, до изчерпване на пликовете.
13. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.
14. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.
15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и на представители на средствата за масово осведомяване.
16. Тегленето на жребия ще се проведе на 20 септември 2011 г. от 18,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения