Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 781-НС
София, 25 август 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Илиев Башев – председател на Общинския съвет на ДПС – гр. Нова Загора, срещу решение № 11-НС от 21.08.2014г. на РИК – Сливен

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-15-19 от 22.08.2014г. от Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, срещу решение № 11-НС от 21.08.2014 г. на  РИК - Сливен, с което e оставена без разглеждане жалбата му срещу Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора за образуване на избирателни секции на територията на общината във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. В оригинал жалбата с приложенията към нея са изпратени по пощата с пощенско клеймо от 22.08.2014 г., постъпили в ЦИК на 25.08.2014 г. По електронната поща на ЦИК на 22.08.2014 г. от РИК - Сливен, са постъпили следните документи: сканирано копие от жалбата на Валери Илиев Башев, копие от Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора и писмо с вх. № РИК-08/20.08.2014 г. от кмета на община Нова Загора.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. В подкрепа на горното излага съображения, че подадената от него жалба срещу заповедта на кмета на община Нова Загора е в срок, тъй като от сайта на общината не става ясно датата на публикуването й, поради което счита, че датата на издаване на заповедта не е датата на публичното й обявяване. Твърди, че заповедта на кмета на общината е входирана в РИК - Сливен, с вх. № 03 от 18.08.2014 г. и следователно това е датата на публичното и обявяване, и че тридневният срок за оспорването й изтича на 21.08.2014 г., а не на 14.08.2014 г., както е приела в решението си РИК - Сливен. Предвид изложеното, жалбоподателя счита, че жалбата срещу Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора е подадена в законно установения срок .

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № 11 от 21.08.2014 г. на РИК - Сливен, протокол № 2 от 21.08.2014 г. на РИК - Сливен, Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора, жалба от Валери Илиев Башев, заведена в регистъра на жалбите на РИК - Сливен, с вх. № 6 от 20.08.2914 г., и писмо с вх. № РИК-08/20.08.2014 г. от кмета на община Нова Загора. С обжалваното решение РИК - Сливен, е оставила без разглеждане жалбата на Валери Илиев Башев като недопустима, поради просрочието й.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, тъй като същата е подадена в срок и от легитимирано лице, а разгледана по същество за неоснователна, поради следните съображения :

Установява се от преписката по жалбата, че производството пред РИК - Сливен, е образувано във връзка с подадена на 20.08.2014 г. жалба от Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, против Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора, с която на основание чл. 8, ал. 2 и 4 от ИК са образувани изборните секции на територията на община Нова Загора.

От приложеното към преписката писмо на кмета на община Нова Загора се установява, че Заповед № РД-12-760 от 08.08.2014 г. на кмета на община Нова Загора е публично обявена на сайта на общината и на таблото на 11.08.2014 г. и следователно тридневният срок по чл. 8, ал. 4 от ИК за оспорването и пред РИК е изтекъл на 14.08.2014 г.

Видно от жалбата на Валери Илиев Башев е, че същата е подадена на 20.08.2014 г., т.е. след законно установения тридневен срок за оспорването на заповедта на кмета на община Нова Загора пред РИК - Сливен.

Като взе предвид горното ЦИК приема, че жалбата на Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, срещу заповедта на кмета за образуване на избирателните секции, подадена на 20.08.2014 г. е просрочена, тъй като срокът за оспорването и е изтекъл.

Централната избирателна комисия не споделя изложеното в жалбата, че за дата на публичното обявяване на заповедта, следва да се приема датата на изпращането заповедта на РИК - Сливен, тъй като публичното обявяване и изпращането на заповедта са различни действия, вменени като задължение на кмета на общината. Единствено в чл. 8, ал. 2, последно изречение от ИК е въведено задължение на кмета на общината да изпрати копие от заповедта на териториалните звена на ГД „ГРАО" към МРР в съответната област.

Предвид изложеното ЦИК приема, че жалбата е неоснователна и респективно постановеното решение № 11-НС от 21.08.2014г. на РИК - Сливен, е правилно и законосъобразно.

По изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валери Илиев Башев - председател на Общинския съвет на ДПС - гр. Нова Загора, срещу решение № 11-НС от 21.08.2014г. на  РИК - Сливен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения