Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 780-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, назначена с Решение № 289-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-607/14.09.2011 г. от Бойчо Биволарски - упълномощен представител на Коалиция за България за община Стара Загора, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Румен Василев Василев да бъде назначена Богдана Стефанова Димитрова. Предложението е придружено от молба от Румен Василев Василев за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Богдана Стефанова Димитрова и копие от пълномощно от Сергей Станишев на Бойчо Биволарски.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Румен Василев Василев и анулира издаденото му удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Богдана Стефанова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения