Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Шумен с вх. № НС-05-83/29 от 17.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и представител на ПП „ВМРО – БНД“.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на членовете на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василина Иванова Кънчева

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариела Любчева Великова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Маринова Маринова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Ахмед Метинов Джамбазов

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Севдалина Пенева Герджикова

ЕГН

 

Карен Гарабед Гарабедян

ЕГН

 

Красимир Добрев Куртев

ЕГН

 

Виолина Карова Йорданова

ЕГН

 

Димитър Янков Димитров

ЕГН

 

Георги Тодоров Георгиев

ЕГН

 

Хатидже Сали Исуф

ЕГН

 

Мария Велкова Василева

ЕГН

 

Деян Пенчев Станев

ЕГН

2.  Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

91-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения