Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 775-НС
София, 22 август 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. е регистрирала политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

Списъкът, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, е предаден с приемо-предавателен протокол от 19 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението е получен резултатът от проверката, но не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК. С писмо изх. № 90-03-618 от 20.08.2014 г. и протокол от 20.08.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. Установеният брой на коректните записи е 2454, а некоректният брой записи е 859. В изпълнениe на дадени от Централната избирателна комисия указания е представен допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, съдържащ 50 подписа. Същият е представен и в структуриран електронен вид и е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на ГД „ГРАО" за проверка.

С писмо изх. № 90-03-631 от 22.08.2014 г. и протокол от 22.08.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. След извършената проверка на допълнителния списък коректните записи по него са 44, а некоректните 6. След извършените проверки общият брой на коректните записи по двата представени списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, е 2498. Не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., извършена с Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

751-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения