Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 751-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от Зонка Златкова Спасова в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 2809/1990 г.;

2. удостоверение № 48-00-574 от 13.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 798 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД, Регионален център София - Запад, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Димитър Ненчов Йорданов.

5. образец от подписа на представляващия партията;

6. образец от печата на партията;

7. вносна бележка от 20.08.2014 г., издадена от Българска народна банка, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

8. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3300 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол от 19 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението е получен резултатът от проверката, но не са налице необходимият брой подписи съгласно чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК. Представен е допълнителен списък по т. 8, съдържащ 50 подписа. Същият е представен и в структуриран електронен вид и е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на ГД „ГРАО" за проверка.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от допълнителната проверка, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

775-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения