Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 772-НС
София, 22 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

На 22 август 2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за промени в състава на коалицията, подписано от пълномощника на представляващите коалицията Стамен Стаменов Янев.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" на 19 август 2014 г. Към заявлението са приложени:

- анекс № 3 от 20 август 2014 г. към предизборно политическо споразумение за създаване коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което в състава на коалицията се включват ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписан от представляващите партиите от коалицията и от представителите на присъединилите се партии;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", издадено на 19.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-5 с-в, по ф.д. № 478/2008 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", издадено на 14.08.2014 г. от СГС, VІ-5 с-в, по ф.д. № 657/2008 г.;

- образци от подписите на представляващите ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ";

- образци от печатите на двете присъединили се партии;

- удостоверение № 48-00-598 от 20.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение № 48-00-591 от 18.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" на името на Стамен Стаменов Янев.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", регистрирана с Решение № 745-НС от 20 август 2014 г., с включване на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения