Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 768-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15 юли 2014 г. на ЦИК, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА поправка в образците на изборни книжа, съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632 от 15 юли 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. В Приложение № 39-НС в т. 2 се заличава „ЛН" и изразът „2 екземпляра" се заменя с „1 екземпляр".

2. В Приложение № 40-НС - навсякъде в текста изразите „или инициативен комитет" и „независимия кандидат" се заличават и в обяснителния текст, трети абзац, изразът „2 (два) екземпляра" се заменя с „1 (един) екземпляр.

3. В Приложение № 42-НС - навсякъде в текста се заличава изразът „или инициативен комитет";

4. В Приложение № 43-НС - в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът „едно от хартиените копия на"; в обяснителните текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата „предложение" се заменя с думата „заявление";

5. В Приложение № 44-НС - навсякъде в текста се заличава изразът „или инициативен комитет", както и в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът „едно от хартиените копия на"; в обяснителните текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата „предложение" се заменя с думата „заявление";

6. В Приложение № 46-НС - навсякъде в текста изразът „инициативен комитет" се заличава.

7. В Приложение № 87-НС-ч:

а) на стр. 1, трети абзац, се заличава изразът „инициативен комитет";

б) на стр. 2, т. 2, в пояснителния текст в сивото поле се заличава изразът „под чертата на избирателния/те списък/ци";

в) в т. 3 в контролата се заличава изразът „сумата от";

г) в т. 8 в пояснителния текст се заличава изразът „или независим кандидат".

ІІ. УТВЪРЖДАВА поправените образци на изборни книжа - приложения № 39-НС, № 40-НС, № 42-НС, № 43-НС, № 44-НС, № 46-НС и № 87-НС-ч, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

 

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

632-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения