Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 767-НС
София, 20 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на кандидата за народен представител Елена Кирилова Ваташка от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Двадесет и четвърти изборен район –София, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-793 от 20.10.2021 г. е представено решение № 51-НС от 19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, в което е посочено, че по реда на чл. 70, ал. 4 ИК е отхвърлено предложението за заличаване на регистрацията на кандидата за народен представител Елена Кирилова Ваташка, ЕГН ………., от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в РИК 24 – София.

В настоящия случай Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София не е взела под внимание дадените от ЦИК задължителни указания в писмо № НС-15-755/14.10.2021 г., с които е указано, че на основание несъответствие с т. 15 от Раздел III на Решение № 578-ПВР/23.09.2021г. на ЦИК да бъде извършено заличаване на регистрацията на кандидата за народен представител Елена Кирилова Ваташка, ЕГН ………. от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в РИК 24 – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 48 ИК във връзка с Решение № 578-ПВР/23.09.2021г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 51-НС от 19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 51-НС от 19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, и УКАЗВА на комисията незабавно да се произнесе с решение за заличаване регистрацията на кандидата за народен представител Елена Кирилова Ваташка от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения