Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 767-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“

На 20 август 2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за промени в състава на коалицията, подписано от пълномощника на представляващите коалицията - Десислава Атанасова Балабанова.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" на 20 август 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- допълнително споразумение от 20 август 2014 г. към решение за създаване коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което в състава на коалицията се включват ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", подписано от представляващите партиите от коалицията и на присъединилите се партии;

- два протокола от заседания на Председателския съвет на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА";

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" от 19 август 2014 г. по ф.д. № 1507/1997, СГС, VІ-12 с-в;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" от 14 август 2014 г. по ф.д. № 82/2002, СГС, VІ-3 с-в;

- образци от подписите на представляващите ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ";

- образци от печатите на двете присъединили се партии;

- удостоверение от Сметната палата № 48-00-601 от 20 август 2014 г. за ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ";

- удостоверение от Сметната палата № 48-00-590 от 18 август 2014 г. за ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ";

- пълномощно от представляващите коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" на името на Десислава Атанасова Балабанова (заверено копие).

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 от ИК и чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", регистрирана с Решение № 741-НС от 20 август 2014 г., с включване на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

741-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения