Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 741-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", подписано от Николай Бареков, Румен Йончев, Драгомир Стефанов и Кънчо Филипов, като представляващи коалицията, заведено под № 4 на 18 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" от 18.08.2014 г., подписано от представляващите ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" - Николай Тихомиров Бареков, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - Румен Маринов Йончев, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" - Драгомир Желчев Стефанов, ПП „ЛИДЕР" - Кънчо Янев Филипов, и ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" - Цветан Венциславов Манчев, упълномощен от Евгений Стефанов Бакърджиев ;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЛИДЕР", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", издадено на 13.08.2014 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 5 бр.;

- образци от печатите на партиите - 5 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-584 от 14.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за липса на задължение за внасяне на финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-552 от 11.08.2014 г. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-533 от 08.08.2014 г. на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-535 от 08.08.2014 г. на ПП „ЛИДЕР" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-581 от 13.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- платежно нареждане от Банка ДСК от 13.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 1401 от 18.08.2014 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, клон „Лозенец Хемус" за банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", която ще обслужва само предизборната кампания;

- информация за партията и за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", свързани с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. - Михаил Иванов Младенов и Катя Алексиева;

- списък от 7777 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител;

- пълномощно от Евгений Стефанов Бакърджиев в полза на Цветан Венциславов Манчев

- образец от подписите на представляващите коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

От протокол с вх. № НС-04-03-9 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА," в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

767-НС/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения