Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 765-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 205-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-600/13.09.2011 г. от ОИК - Трекляно, област Кюстендил, за допусната техническа грешка в Решение № 205-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. и издаденото удостоверение № 8 от 01.09.2011 г. на Светла Кирилова Китанова, като при изписване на ЕГН на члена на ОИК Светла Кирилова Китанова вместо „..." е изписано грешно „...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 205-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като ЕГН на члена на комисията Светла Кирилова Китанова вместо „..." да се чете „...".
Анулира издаденото удостоверение № 8 от 01.09.2011 г. на Светла Кирилова Китанова.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения